วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ใบงานการทดลองที่ 3
ใบงานการทดลอง 3
เรื่องการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพอร์ตขนาน


วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพอร์ตขนาน
2 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการอินเตอร์เฟสวงจรระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกับพอร์ตขนาน
3 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างวงจรอินเตอร์เฟสและเขียนโปรแกรมควบคุมพอร์ตขนาน


ขั้นตอนในการทดลอง
1 ต่อคอนเน็คเตอร์ชุดอินเตอร์เฟสวงจรรีเลย์เข้ากับชุดหลักทดลองที่ 1 ของพอร์ตขาออก
2 เอ้าต์พุตของพอร์ตขนานที่คอนเน็คเตอร์ที่ 2 ของ ดาต้าบัสของพอร์ตขนาน
3 ต่อคอนเน็คเตอร์ของบอร์ดทดลองเข้ากับพอร์ตขนานของเครื่องคอมพิวเตอร์ดังรูปที่ 3.1
4 เขียนโปรแกรมวิชวลเบสิก ( VB – 6 ) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนดังนี้
4.1 เปิดโปรแกรมวิชวลเบสิกเข้าไปแล้วสร้าง Object ของจอภาพดังรูปที่ 3.2
4.2 สร้างคำสั่งรหัสโปรแกรมที่ Code คำสั่ง ของจอภาพดังรูปที่ 3.3
4.3 ADD Files Inpout32.BAS เข้าไปเก็บไว้ใน Module ของ Project สังเกตตัวไฟล์ได้เข้าไปฝังตัวในโมดูลของระบบแล้ว
4.4 RUN โปแกรมให้วงจรอินเตอร์เฟสให้ทำงาน สังเกตผลการทำงานของรีเลย์และมอเตอร์
จะหมุนและหยุดหมุน เมื่อกดปุ่ม Command1 และ Command2

5 ให้ผู้เรียนออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานของมอเตอร์ใหม่ โดยการเปลี่ยนรหัสการควบคุมตัวรีเลย์และมอเตอร์ในวงจร ให้มีเงื่อนสามารถบังคับควบคุมให้ตัวมอเตอร์หมุนกลับทิศทางได้ แต่การกลับทิศทางการหมุนแต่ละครั้งให้โปรแกรมหยุดมอเตอร์ก่อนทุกครั้ง ถึงจะไปทำงานในเงื่อนไขใหม่ โดยใช้ปุ่ม Command ในการควบคุมการทำงานแต่ละปุ่ม

6 ให้ผู้เรียนออกแบบโปรแกรมควบคุมชุดอินเตอร์เฟสด้วยรีเลย์ไปควบคุมมอเตอร์จำนวน 2 ตัว กำหนดให้มอเตอร์ทั้ง 2 ตัวหมุนตามเงื่อนไขต่อไปนี้
6.1 มอเตอร์ตัวที่ 1 และ 2 หมุนตามเข็มนาฬิกา
6.2 มอเตอร์ตัวที่ 1 และ 2 หมุนทวนเข็มนาฬิกา
6.3 มอเตอร์ตัวที่ 1 หมุนทวนเข็มนาฬิกาและ 2 หมุนตามเข็มนาฬิกา
6.4 มอเตอร์ตัวที่ 1 หมุนตามเข็มนาฬิการและ 2 หมุนตามทวนนาฬิกา
7 ให้ผู้เรียนออกแบบสร้างโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้ตัวทรานซิสเตอร์เป็นตัวควบคุมแยกระบบไฟฟ้าจากแผงทดลอง โดยวงจรขยายกำลังจะใช้ทรานซิสเตอร์แทนตัวรีเลย์เป็นตัวควบคุมการทำงานตามเงื่อนไขในข้อที่ 6 อุปกรณ์แต่ละชนิดอิสระต่อกัน
8 ให้ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนการเขียนและการทำงานของโปรแกรมในข้อที่ 6 ทั้งสองเงื่อนไข
9 สรุปผลการทดลองทั้งหมดไม่มีความคิดเห็น: