วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

หัวข้อวงจรไฟฟ้า

ตารางกำหนดหัวข้อเนื้อหาวิชา วงจรดิจิตอล 3105 - 1001
เรื่อง 6 วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าและการคับปลิ้งสัญญาณ
ชื่อเรื่องและงาน สมรรถนะที่พึงประสงค์ของโครงการสอน หน่วยที่ 6

สัปดาห์ที่
หน่วยที่
หัวข้อเนื้อหา
สมรรถนะที่พึงประสงค์

6

6.1 วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าและการคับปลิ้ง
สัญญาณ
6.1.1 Self and Mutual Inductance

6.1.2 Analysis of Coupled Coils

6.1.3 Conductivity Coupled Equivalent Circuits

6.1.4 Coupled Coefficent

6.1.5 Linear Transformer

6.1.6 Ideal Transformer

6.1 เข้าใจการทำงานของวงจรแม่เหล็ก
ไฟฟ้าและการคับปลิ้งสัญญาณ
6.1.1 คำนวณหาค่าของ Self and
Mutual Inductance ในวงจร
แม่แหล็กไฟฟ้าได้
6.1.2 คำนวณหาค่าการคับปลิ้งของ
วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย
วิธีการของ Analysis of Coupled
Coils ได้
6.1.3 เขียนวงจรสมมูลค่าความนำของ
วงจรแม่เหล็ก Conductivity
Coupled Equivalent Circuits ได้
6.1.4 คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การ
คับปลิ้งในวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่กำหนดวงจรให้ได้
6.1.5 เขียนสัญลักษณ์และคำนวณหา
อิมพีแดนซ์ในวงจรหม้อแปลง
แบบ Linear Transformer ได้
6.1.6 เขียนสัญลักษณ์และคำนวณหา
อิมพีแดนซ์ในวงจรหม้อแปลง
แบบ Idea Transformer ได้
6.1.7 ต่อและทดสอบการทำงานของ
วงจรหม้อแปลงไฟฟ้าและหา
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในวงจร
ที่กำหนดเงื่อนไขให้ได้

ไม่มีความคิดเห็น: