วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ตารางวัสดุอุปกรณ์เบื้องต้น

รายการวัสดุและอุปกรณ์

ลำดับที่ รายการ จำนวน
1 ทรานซิสเตอร์ 10 ตัว
2 ไอซี#74159 10 ตัว
3 ไธริสเตอร์ 10 ตัว
4 แผงทดลอง 10 ชุด

ไม่มีความคิดเห็น: